ภาพบรรยากาศในงานโครงการแบตเตอรี่ขยะสารพิษเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2549 ณ.ศูนย์การค้าเอ็นมาร์คพลาซ่า ซึ่งมีกิจกรรมต่อเนื่องเป็นกิจกรรม โครงการรับคืนแบตเตอรี่มือถือเสื่อมสภาพร่วมกับกรมควบคุมมลพิษและเขตบางกะปิ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
-เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักถึงสารพิษที่เป็นอันตราย
ต่อชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
-เพื่อให้รู้จักวิธีการจัดเก็บและทำลายอย่างถูกวิธี
ไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
-เพื่อส่งเสริมให้ร้านค้าผู้ประกอบการได้มีกีจกรรมร่วม
เพื่อแบ่งผลประโยชน์คืนให้กับสังคม
โดยมีศูนย์การค้าเอ็นมาร์ค พลาซ่า เป็นผู้ริเริ่มโครงการ
-ผู้สนับสนุนโครงการเขตบางกะปิ กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนในเขตบางกะปิ
โรงเรียน,วิทยาลัยและสถาบันต่างๆ

ผู้ให้การสนับสนุนโครงการ
ศูนย์การค้า เอ็นมาร์ค พลาซ่า (ผู้ริเริ่มโครงการ)
สำนักงานเขตบางกะปิ (ผู้สนับสนุน)
ผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มคนรักษ์คลองลาดพร้าว 101 บึงทองหลาง
สมาพันธ์แฟลตชุมชนคลองจั่น
กลุ่มชุมชนหัวหมาก