N mark Plaza เปิดเวทีให้วัยรุ่นได้แสดงความสามารถเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้วัยรุ่นที่มีความกล้าแสดงออก มีความใฝ่ฝันบนเส้นทางสู่การเป็นนางแบบมืออาชีพ