เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสมัครจริง

1. รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว (2ใบ)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาใบประกอบโรคศิลป์

5. สำเนาหลักฐานการรับราชการ หรือ ส.ด.9 (ถ้ามี)

6. สำเนาทะเบียนสมรสนะ (เฉพาะบางตำแหน่ง)

7. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา

8. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา

9. สำเนาใบรับรองประสบการณ์ทำงาน

10. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)

11. สำเนาใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ (เฉพาะบางตำแหน่ง)

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-374-0374 #156
Email : hr@nmarkplaza.com

   รายละเอียดงาน

  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร (ต้องการ)

  เงินเดือนที่ต้องการ (ต้องการ)

  วันที่พร้อมจะเริ่มทำงาน (ต้องการ)

   รายละเอียดผู้สมัคร

  รูปถ่าย (ต้องการ)

  (รองรับไฟล์สกุล .gif, .jpg, .png, .bmp เท่านั้น)

  ประวัติส่วนตัว Resume

  (รองรับไฟล์สกุล .doc, .docx, .pdf เท่านั้น)

  คำนำหน้า (ต้องการ)

   

  ชื่อ - สกุล (ต้องการ)

  Name - Surname (ต้องการ)

  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

  โทรศัพท์ (ต้องการ)

  อีเมล์ (ต้องการ)

  วันเดือนปีเกิด

  อายุ

  ภูมิลำเนา

  น้ำหนัก

  ความสูง

  เชื้อชาติ

  สัญชาติ

  ศาสนา

   

  เลขบัตรประจำตัวประชาชน (ต้องการ)

  วันหมดอายุ

  สถานที่ออกบัตร

  สถานภาพทางการทหาร

  สถานภาพการสมรส

  บิดา/มารดา

   

  ชื่อ - สกุล บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน (ต้องการ)

  ความสัมพันธ์ (ต้องการ)

  [text* ralations

  ที่อยู่
  [address-contact 300x5]

  โทรศัพท์ (ต้องการ)

  ระดับการศึกษาสูงสุด

  ชื่อสถาบัน/ที่ตั้ง

  วุฒิที่ได้รับ

  สาขา

  ตั้งแต่ พ.ศ.

  ถึง พ.ศ.

  คะแนนเฉลี่ย

  ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน/ฝึกงาน/ความสามารถ

  การฝึกอบรม/ดูงาน/ฝึกงาน

  ความสามารถทางภาษา

  ความสามารถพิเศษ

  ข้อมูลอื่น ๆ

  ท่านมีความบกพร่องของร่างกาย หรือเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือไม่

   

  ท่านเคยเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่

   

  สุขภาพโดยทั่วไปของท่าน

  ท่านเคยถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยทำผิดทางอาญาหรือไม่

   

  ท่านเคยถูกให้ออกจากงานด้วยกรณีใด ๆ หรือไม่

   

  ท่านมีเพื่อนหรือญาติที่ทำงานที่บริษัทนี้หรือไม่

   

  ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานจาก

  อินเตอร์เน็ตโปสเตอร์ประกาศอื่น ๆ 

  บริษัท น้อมจิตต์อินคอร์เปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)
  ท่านใดกำลังหางานในตำแหน่งนี้
  สามารถติดต่อสมัครงานได้ที่
  คุณการ์ตูน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
  หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
  023740374 ต่อ 156 หรือ 0819072150