สรุปรายงานการประชุม

ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Chrome

ข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะมีผลบังคับกับโค้ดสั่งการของ Google Chrome ซอร์สโค้ดของ Google Chrome มีให้ฟรีภายใต้สัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์สที่ chrome://credits

1. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Google

1.1 การใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ และเว็บไซต์ของ Google (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “บริการ” ในเอกสารนี้และไม่รวมบริการใดๆ ที่ Google มอบให้แก่คุณภายใต้ข้อตกลงที่เขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหาก) จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณและ Google “Google” หมายถึง Google Inc. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States เอกสารนี้อธิบายถึงการจัดทำข้อตกลงและระบุเงื่อนไขบางอย่างของข้อตกลงดังกล่าว

1.2 ข้อตกลงระหว่างคุณกับ Google จะรวมถึงข้อกำหนดในการให้บริการที่ระบุอยู่ในเอกสารนี้เป็นอย่างน้อยเสมอ เว้นแต่จะตกลงโดยเขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่นกับ Google ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดทั่วไป” สัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์สสำหรับซอร์สโค้ดของ Google Chrome จะถือเป็นข้อตกลงที่ซอร์สโค้ดเขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหาก สำหรับขอบเขตที่จำกัดซึ่งสัญญาอนุญาตแบบโอเพนซอร์สมีผลแทนข้อกำหนดทั่วไปเหล่านี้อย่างชัดแจ้ง ใบอนุญาตแบบโอเพนซอร์สจะมีผลบังคับกับข้อตกลงของคุณกับ Google ในการใช้ Google Chrome หรือองค์ประกอบที่มีอยู่ซึ่งกำหนดไว้ของ Google Chrome

1.3 ข้อตกลงระหว่างคุณกับ Google จะรวมถึงข้อกำหนดที่ระบุไว้ด้านล่างในข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของ Google Chrome และข้อกำหนดของประกาศทางกฎหมายใดๆ ที่มีผลบังคับของบริการนี้ นอกเหนือจากข้อกำหนดทั่วไป ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดเพิ่มเติม” ในกรณีที่ข้อกำหนดเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้กับบริการหนึ่งบริการใด คุณจะสามารถเข้าถึงข้อกำหนดดังกล่าวเพื่ออ่านภายใน หรือโดยผ่านการใช้บริการนั้น

1.4 ข้อกำหนดทั่วไป รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติม เป็นส่วนประกอบของข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณและ Google เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ เป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างถี่ถ้วน ข้อตกลงทางกฎหมายดังกล่าวต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ข้อกำหนด”

1.5 หากมีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกำหนดเพิ่มเติมกับข้อกำหนดทั่วไป ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะมีผลบังคับสำหรับบริการนั้น

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

Post comment