ประมวล ภาพการประกวดโครงการ To Be Number 1 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จ.ชลบุรี ซึ่งทางบริษัท น้อมจิตต์อินคอร์เปอเรชั่นจำกัด ก็ได้ส่งตัวแทน 4 ท่านเข้าร่วมประกวด
ภาพบรรยากาศภายในงาน