S__11091990

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
คุณสุนิตา จิตรมีศิลป์ รองกรรมการผู้จัดการและในนามตัวแทนผู้บริหาร บริษัท น้อมจิตต์อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ เรืออากาศโทหญิงทศพร ศรีบริกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก
ในโอกาสที่ได้รับตำเเหน่งใหม่ เลขาฯสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร