เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสมัครจริง

1. รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว (2ใบ)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาใบประกอบโรคศิลป์

5. สำเนาหลักฐานการรับราชการ หรือ ส.ด.9 (ถ้ามี)

6. สำเนาทะเบียนสมรสนะ (เฉพาะบางตำแหน่ง)

7. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา

8. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา

9. สำเนาใบรับรองประสบการณ์ทำงาน

10. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)

11. สำเนาใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ (เฉพาะบางตำแหน่ง)

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-374-0374 #156
Email : hr@nmarkplaza.com

 รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร (ต้องการ)

เงินเดือนที่ต้องการ (ต้องการ)

วันที่พร้อมจะเริ่มทำงาน (ต้องการ)

 รายละเอียดผู้สมัคร

รูปถ่าย (ต้องการ)
(รองรับไฟล์สกุล .gif, .jpg, .png, .bmp เท่านั้น)

ประวัติส่วนตัว Resume
(รองรับไฟล์สกุล .doc, .docx, .pdf เท่านั้น)

คำนำหน้า (ต้องการ)
 

ชื่อ - สกุล (ต้องการ)

Name - Surname (ต้องการ)

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ (ต้องการ)

อีเมล์ (ต้องการ)

วันเดือนปีเกิด

อายุ

ภูมิลำเนา

น้ำหนัก

ความสูง

เชื้อชาติ

สัญชาติ

ศาสนา
 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน (ต้องการ)

วันหมดอายุ

สถานที่ออกบัตร

สถานภาพทางการทหาร

สถานภาพการสมรส

บิดา/มารดา
 

ชื่อ - สกุล บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน (ต้องการ)

ความสัมพันธ์ (ต้องการ)

โทรศัพท์ (ต้องการ)

ระดับการศึกษาสูงสุด

ชื่อสถาบัน/ที่ตั้ง

วุฒิที่ได้รับ

สาขา

ตั้งแต่ พ.ศ.

ถึง พ.ศ.

คะแนนเฉลี่ย

ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน/ฝึกงาน/ความสามารถ

การฝึกอบรม/ดูงาน/ฝึกงาน

ความสามารถทางภาษา

ความสามารถพิเศษ

ข้อมูลอื่น ๆ

ท่านมีความบกพร่องของร่างกาย หรือเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือไม่
 

ท่านเคยเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่
 

สุขภาพโดยทั่วไปของท่าน

ท่านเคยถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยทำผิดทางอาญาหรือไม่
 

ท่านเคยถูกให้ออกจากงานด้วยกรณีใด ๆ หรือไม่
 

ท่านมีเพื่อนหรือญาติที่ทำงานที่บริษัทนี้หรือไม่
 

ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานจาก
อินเตอร์เน็ตโปสเตอร์ประกาศอื่น ๆ 

บริษัท น้อมจิตต์อินคอร์เปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)
ท่านใดกำลังหางานในตำแหน่งนี้
สามารถติดต่อสมัครงานได้ที่
คุณการ์ตูน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
023740374 ต่อ 156 หรือ 0819072150